Pięć Elementów i Dwunastu Urzędników

Filozofia daoistyczna mówi, że we wszechświecie wszystko jest w ciągłym ruchu, wszystkie elementy i procesy są ze sobą powiązane i wzajemnie na siebie oddziałują. Teoria Pięciu Elementów opisuje ten system współzależności. Drewno, Ogień, Ziemia, Metal i Woda tworzą model rzeczywistości, z którego pomocą można opisać nie tylko wszystko, co nas otacza, ale także wszystko, co się dzieje w nas.
Elementy są reprezentowane przez rzeczy, które my odbieramy jako konkretne, fizyczne, często namacalne, ale w rzeczywistości nie one są czymś statycznym ani wymiernym ? są procesami, ruchem czy też właściwością Qi. Każdy element jest energetycznie powiązany z pewnymi obszarami ? to znaczy mają Qi o tej samej naturze ? z których podstawowymi są: kolor, dźwięk, zapach i emocja.

Drewno ? jego siły budzą się wiosną, symbolizuje aktywność, ruch i działanie. Kolor Drewna to zielony, dźwięk to krzyk, zapach zjełczały, a emocja gniew. Ludzie, u których element Drewna jest w równowadze mają jasną wizję swojej drogi życiowej i wystarczającą cierpliwość, by wytrwale nią podążać krok za krokiem. Nierównowaga tego Elementu zakłóca zdolność człowieka do wzrastania i rozwijania się. Ogień ? szczyt jego mocy to lato, jest ciepły i aktywny. Jego kolor to czerwony, dźwięk to śmiech, zapach to przypalony, a emocja to radość. Ludzie z równowagą Ognia potrafią kochać i być kochani przy odpowiednim poziomie emocjonalnej bliskości. Niezrównoważony Ogień jest przyczyną problemów z takimi kwestiami, jak miłość, równowaga emocjonalna, bliskość, szczęście, jasność sytuacji i działania. Ziemia ? panuje w okresie późnego lata, zbiorów. Daje poczucie stabilizacji i równowagi, rodzi, karmi i chroni. Jej kolor to żółty, dźwięk to śpiew, zapach wonny, a emocja to troska i współczucie. Osoba ze zdrowym elementem Ziemi bez problemu daje i przyjmuje wsparcie i opiekę. Zaburzenia Ziemi powodują problemy z przyjmowaniem wsparcia i troski od innych ludzi, poczuciem równowagi, jasnością myśli i zdolnością do bycia zrozumiałym. Metal ? największą siłę ma jesienią, związany jest z gromadzeniem zapasów i oddzielaniem tego, co potrzebne od tego, co zbędne. Kolor Metalu to biały, dźwięk to płacz, jęk, zapach zgniły, a emocja smutek i żałość. Zrównoważony element Metalu pozwala człowiekowi odczuwać stratę, ale mimo to rozwijać się i żyć dalej. Nierównowaga tego elementu prowadzi do trudności w następujących kwestiach: uznanie, aprobata, poczucie pełni, poczucie dopasowania do otaczającego świata, znajdowanie natchnienia i inspiracji. Metal to jesień, na początku barwna i pachnąca, potem przeradzająca się w szarobure zimne dni, kiedy wielu ludzi ogarnia poczucie beznadziei i depresja. Możliwe, że to ostatnie jest oznaką nierównowagi Metalu ? ludzie nie potrafią dać odejść ciepłu i słońcu, letnim podróżom i poczuciu wakacyjnej wolności. Chodzą na solarium, żeby zatrzymać opaleniznę, ubierają się zbyt lekko, bo ich ciało pamięta jeszcze niedawne upały. Woda ? najsilniejsza jest zimą, Woda to źródło życia. Jej kolor to niebieski, dźwięk to mruczenie, zapach rozkładający się, a emocja to strach, lęk. Ludzie ze zrównoważonym elementem Wody potrafią właściwie ocenić ryzyko i oszacować zagrożenie. Zaburzenia Wody są przyczyną problemów na tle potrzeby bezpieczeństwa, zaufania, popędów, motywacji i determinacji, ekscytowania się niebezpieczeństwem.

Elementy są ze sobą związane wieloma zależnościami. Najważniejsze z nich to cykl sheng, czyli cykl odżywczy i cykl ke, czyli cykl kontroli. Cykl sheng jest najbardziej naturalnym cyklem i stanowi podstawowy model energetyczny naszego organizmu. Zawsze płynie nim energia. Wiąże się on z prawem matki i dziecka ? zgodnie z nim każdy Element jest matką Elementu, który po nim następuje. W ten sposób każdy z Elementów jest zarówno matką, jak i dzieckiem. W cyklu ke dziecko zostaje pominięte i Element kontroluje swojego ?wnuka?, czyli Drewno kontroluje Ziemię, Ziemia Wodę itp. Oba cykle są potrzebne dla równowagi pięciu elementów, ponieważ bez odżywienia (sheng) nie byłoby rozwoju, a bez kontroli (ke) nadmierny wzrost mógłby powodować szkody.

Każdemu Elementowi odpowiadają poszczególne narządy, zwane przez Chińczyków Urzędnikami. Chińczycy porównywali oni ludzkie ciało do cesarskiego dworu, gdzie cesarzem jest Serce, a pozostałe narządy są jego Urzędnikami. Należy tu zaznaczyć, że pojęcie Urzędnika nie odpowiada pojęciu narządu w medycynie zachodniej. Urzędnik Wątroby nie równa się temu, co medycyna zachodnia nazywa wątrobą, czyli wielofunkcyjnemu gruczołowi położonemu pod przeponą. Urzędnik Wątroby to wątroba, meridian Wątroby i wszelkie jego funkcje. I podobnie jest z pozostałymi Urzędnikami ? każdy z nich obejmuje konkretny narząd (wyjątek stanowi tu Potrójny Ogrzewacz), konkretny meridian i wszystkie jego funkcje. Urzędników jest dwunastu i w naszym ciele pracują jako zespół. Z elementem Ognia związani są czterej Urzędnicy (dwa narządy yin i dwa yang), z każdym innym elementem ? po dwóch Urzędników, z których jeden ma naturę yin, a drugi yang. Narządy yin ? Wątroba, Serce, Śledziona, Płuca i Nerki ? to narządy pełne, których zadaniem jest przyswajanie, przetwarzanie i magazynowanie naszej esencji życiowej. Narządy yang ? Pęcherzyk Żółciowy, Jelito Cienkie, Żołądek, Jelito Grube i Pęcherz Moczowy ? czyli narządy puste zajmują się trawieniem i wydalaniem, a także przekazują energię narządom yin.

Elementowi Ognia odpowiadają następujący urzędnicy: Serce, Jelito Cienkie, Osierdzie i Potrójny Ogrzewacz. Serce to cesarz, który rządzi i koordynuje. Jeśli cesarz jest słaby, całe imperium ciała drży w posadach. Człowiekowi brak wtedy poczucia bezpieczeństwa. Jelito Cienkie chroni Serce, oddzielając czyste od nieczystego, zarówno w sensie fizycznym, jak i duchowym oraz umysłowym. Odpowiada za to, co trafia do organizmu i za jego pomyślny rozwój. Osierdzie to straż Serca, chroni nas przed bólem i szokiem. Jeśli nie jest sprawne, wówczas różne rzeczy dostają się prosto do Serca i łatwo nas ranią. Potrójny Ogrzewacz jest odpowiedzialny za temperaturę ciała i temperaturę emocji. Dba o nieprzerwany przepływ energii i płynów między trzema ogrzewaczami, czyli płonącymi przestrzeniami umiejscowionymi na piersi, brzuchu i podbrzuszu, czyli odpowiada za harmonię ciała i myśli. Ostatni dwaj Urzędnicy różnią się od wszystkich pozostałych, ponieważ związani są z funkcjami organizmu, a nie z jakimś konkretnym organem.

Z elementem Ziemi związana jest Śledziona i Żołądek. Śledziona jest ministrem transportu. Przekształca jedzenie i picie, wydobywa z nich chi i składniki odżywcze, które są następnie transportowane do Płuc, Serca i Wątroby. Jest to proces kluczowy dla tworzenia Qi i Krwi. Odpowiada za procesy myślowe i pamięć. Żołądek to źródło wchłaniania, zarówno czystego Qi, jedzenia, jak i informacji oraz wiedzy. Związany jest z naszą zdolnością do rozwoju i pomocy innym oraz a poczuciem pełni i zadowolenia. Element Metalu wiąże się z Płucami i Jelitem Grubym. Płuca zwane są kanclerzem, ponieważ współpracują ściśle z cesarzem. Otrzymują czyste Qi, więc łączą nas ze wszystkim, co czyste, niebiańskie i duchowe. Jelito Grube zbiera śmieci z całego organizmu: fizyczne, umysłowe i emocjonalne. Odpowiada za naszą zdolność do pozbycia się niepotrzebnych rzeczy. Elementowi Wody odpowiadają Nerki i Pęcherz Moczowy. Nerki są zarodkiem naszej siły, centrum woli i determinacji. Pęcherz magazynuje energię życiową, odpowiada za gromadzenie i użytkowanie rezerw. Zadania Nerek i Pęcherza częściowo pokrywają się, ponieważ obaj Urzędnicy kontrolują płyny: Nerki odpowiadają za wodę, a Pęcherz za jej przechowywanie. Elementowi Drewna przyporządkowana jest Wątroba i Pęcherzyk Żółciowy. Wątroba to generał, odpowiedzialny za planowanie i działanie. Informacje otrzymuje od Pęcherzyka Żółciowego. Wątroba jest siedliskiem gniewu, stąd powiedzenie ?wątrobowa osobowość?. Pęcherzyk Żółciowy odpowiada za ocenę sytuacji i postrzeganie przyszłości. Wszyscy Urzędnicy współpracują ze sobą zgodnie z cyklem Pięciu Elementów. W tym układzie centrum stanowi element Ziemi, czyli Śledziona, która równoważy i odżywia wszystkie narządy. Śledziona produkuje płyny niezbędne do życia organizmu. Poprzez produkcję i regulację Krwi Śledziona stwarza siłę i jakość Wątroby, która z kolei przekazuje odpowiednią ilość krwi do Serca. Ogień Serca wspiera Śledzionę i ogrzewa Nerki, które są magazynem naszej siły życiowej ? tę siłę, otrzymaną od rodziców, należy chronić i uzupełniać czerpiąc energię z powietrza i pożywienia. Qi z powietrza łączy się z Qi z pożywienia w Płucach. W związku z tym Płuca również są odpowiedzialne za właściwy stan Śledziony, Wątroby, Serca i Nerek.

Pięć Elementów to schemat działania wszechświata i nas samych. Każdy Element jest inny, ale wszystkie są ze sobą powiązane w jeden spójny system, który nie mógłby istnieć bez któregokolwiek z ogniw. W naszym ciele poszczególnym Elementom przypisani są właściwi Urzędnicy ? odpowiadają oni za stan ciała, umysłu i ducha. Urzędnicy są ze sobą powiązani siecią zależności, tak jak Elementy, którym są podporządkowani. Jeśli któryś z Urzędników nie wykonuje prawidłowo swojej pracy, odbija się to na wszystkich pozostałych i w rezultacie cierpi całe królestwo ciała, ducha i umysłu. Każdy z Urzędników ma swoje własne obowiązki, ale wszyscy muszą ze sobą współpracować dla naszego zdrowia, równowagi i harmonii.