Polityka prywatności

INFORMACJA
o przetwarzaniu Twoich danych osobowych
(dla pacjentów Qi-med.com)

Informujemy  Cię, że Qi-med.com  przetwarza  Twoje  dane  osobowe.  Szczegóły  tego dotyczące znajdziesz poniżej.

I. Administrator danych osobowych

Qi-med.com M. Molenda; Ul. Armii Krajowej  190c/10; 40-750 Katowice

II. Inspektor Ochrony Danych

W Qi-med.com  nie został powołany Inspektor Ochrony Danych.

W sprawie ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw możesz  się skontaktować z nami przez: e-mail: kontakt@qi-med.com ,  telefon:  668 30 68 68 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Qi-med.com, czyli realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 2004 Nr  210 poz. 2135 z późniejszymi zmianami oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 z późniejszymi zmianami  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

IV. Kategorie  Twoich  danych,  które  przetwarzamy

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

Imię i nazwisko, Nr dowodu tożsamości, Nr PESEL, datę urodzenia, imiona rodziców, adres zamieszkania, dane o poradach lekarskich, dane o hospitalizacjach, dane o badaniach diagnostycznych wraz z wynikami i inne informacje o stanie zdrowia niezbędne do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

V. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

– pracownikom Qi-med.com i innym osobom wykonującym badania lub inne świadczenia opieki zdrowotnej na rzecz Qi-med.com na podstawie imiennych upoważnień,

– podmioty uprawnione do danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądów (NFZ, ZUS, Policja, Prokuratura, Sąd, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa).

– podmioty zajmujące się serwisowaniem systemów informatycznych dla Qi-med.com, dla potrzeb realizacji umów serwisowych, tylko w zakresie niezbędnym do realizacji tych umów, na podstawie indywidualnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie  przekazujemy  Twoich  danych  poza  teren  Polski / UE / Europejskiego  Obszaru Gospodarczego.

VII. Okres przechowywania danych

  • Przez okres przechowywania dokumentacji medycznej określony przez właściwe przepisy prawa,
  • W wypadku umów serwisowych przez czas niezbędny do realizacji konkretnej czynności wynikającej z rodzaju awarii i umowy serwisowej.

VIII. Twoje prawa

Przysługuje Ci:

  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych – możesz  zażądać,  abyśmy  ograniczyli  przetwarzanie  Twoich  danych  osobowych wyłącznie  do  ich  przechowywania  lub  wykonywania  uzgodnionych  z  Tobą działań, jeżeli  Twoim zdaniem  mamy  nieprawidłowe  dane  na  Twój  temat  lub  przetwarzamy je  bezpodstawnie;  lub  nie  chcesz, żebyśmy  je  usunęli,  bo  są Ci  potrzebne  do ustalenia,  dochodzenia  lub  obrony  roszczeń;  lub  na  czas  wniesionego  przez  Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
  4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli  uważasz, że  przetwarzamy  Twoje  dane  niezgodnie  z  prawem,  możesz  złożyć w  tej  sprawie  skargę do  Prezesa  Urzędu Ochrony  Danych  Osobowych  lub  innego właściwego organu nadzorczego oraz do dochodzenia swoich praw przed sądem powszechnym.

 

Administrator Danych Osobowych