Regulamin

Szanowny Pacjencie!

Niniejszy regulamin został przygotowany z myślą o Tobie. Zaznajamiając Cię z nim pragniemy zapewnić Tobie poczucie bezpieczeństwa podczas pobytu w QI-MED. Chcemy uczynić wszystko, aby Twoja satysfakcja ze świadczonych przez naszą placówkę usług medycznych była najwyższa.

Regulamin porządkowy QI-MED.

Postanowienia ogólne § 1

Regulamin porządkowy określa:

 1. Podstawowe zadania Qi-med,
 2. Przebieg procesu udzielania świadczeń medycznych,
 3. Rejestrację pacjentów,
 4. Opłaty za zabiegi,
 5. Prawa i obowiązki Pacjenta,
 6. Ogólne informacje na temat zabiegów oferowanych przez Qi-med,
 7. Przetwarzanie danych osobowych.

Podstawowe zadania Qi-med § 2

 1. Qi-med jest prywatnym ośrodkiem zajmującym się medycyną chińską oraz fizjoterapią.
 2. Do zadań z zakresu fizjoterapii należy wykonywanie zabiegów leczniczych z zakresu m.in.: osteopatii, kinezyterapii, fizykoterapii, masażu oraz zaopatrzenia ortopedycznego
 3. Do zadań z zakresu medycyny chińskiej należy wykonywanie m. in. następujących zabiegów: akupunktury, poradnictwa żywieniowego, fitoterapii, masażu.

Przebieg procesu udzielania świadczeń § 3

 1. Qi-med organizuje proces udzielania świadczeń w sposób zapewniający Pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
 2. Pacjent zgłaszający się do Qi-med zobowiązany jest do przedstawienia aktualnego stanu zdrowia oraz ewentualnego okazania posiadanej dokumentacji medycznej.
 3. Fizjoterapeuta na podstawi przeprowadzonego wywiadu, badania Pacjenta, a także na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej proponuje rodzaj zabiegów i czas trwania terapii.
 4. Decyzję o liczbie zabiegów, czasie ich trwania oraz kolejności podejmuje fizjoterapeuta. Fizjoterapeuta może również dokonać zmian w programie zabiegów dla danego Pacjenta, przy czym o wszelkich zmianach szczegółowo informuje Pacjenta.
 5. Zabiegi mogą zostać wykonane wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez Pacjenta (opiekuna prawnego) zgody na proponowany zabieg.
 6. Pacjent wyrażający zgodę deklaruje pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typu zabiegów.
 7. Zgoda Pacjenta uzasadnia przyjęcie przez niego pełnej odpowiedzialności za stan swojego zdrowia i przeprowadzone zabiegi oraz ich wszelkie następstwa.

Rejestracja pacjentów § 4

 1. Rejestracja Pacjentów odbywa się w następujący sposób: telefonicznie, osobiście podczas wizyty, za pomocą strony internetowej: www.qi-med.com, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji pierwszej usługi.
 2. Usługi będą udzielane w terminie uzgodnionym z Pacjentem.
 3. W przypadku gdy Pacjent nie może stawić się w ustalonym terminie lub gdy zrezygnował ze świadczenia, obowiązany jest powiadomić o tym Qi-med, nie później niż 24h przed planowaną wizytą w każdy dostępny sposób( sms, telefon, email, odwołanie wizyty w systemie). Uwaga! Wiadomości SMS z rezygnacją wizyty należy wysyłać na numery telefonów podane na stronie www.qi-med.com lub w treści wiadomości przypominającej o wizycie. Nie należy wysyłać wiadomości na numer systemu, z którego przychodzą przypomnienia o wizycie.
 4. Brak odwołania wizyty w terminie określonym w pkt. 3, rodzi po stronie Pacjenta obowiązek uregulowania należności wobec Qi-med, zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.qi-med.com.
 5. Nieuregulowanie przez Pacjenta opłaty za nieodwołaną wizytę skutkuje wykreśleniem wszystkich umówionych przez niego wizyt oraz brakiem możliwości umawiania się w przyszłości.
 6. Przerwa między wizytami trwająca dłużej niż rok, rodzi po stronie Pacjenta obowiązek umówienia się ponownie na tzw. pierwszą wizytę.

Opłaty za zabiegi § 5

 1. Opłaty za zabiegi odbywają się zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.qi-med.com.
 2. Cena za zabiegi wykonywane poza grafikiem wynosi 150% ceny wizyty.
 3. Forma płatności będzie ustalana z Pacjentem podczas rejestracji.

Prawa i obowiązki Pacjenta § 6

W czasie korzystania z usług Qi-med Pacjent ma prawo do:

 1. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 2. życzliwego traktowania, intymności i poszanowania godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 3. wyrażenia zgody na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy udzielenia takiej zgody, po udzieleniu mu odpowiedniej informacji.
 4. przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych.
 5. ochrony i zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących stanu zdrowia, faktów medycznych, rozpoznania, rokowań i leczenia oraz wszelkich innych informacji natury osobistej, również w przypadku śmierci.
 6. wyrażenia zgody na informowanie wskazanych osób o swoim stanie zdrowia.
 7. poznania z nazwiska i imienia osób wykonujących lub uczestniczących przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych oraz ich statusu zawodowego.
 8. osobistego, przez pełnomocnika lub przez przedstawiciela ustawowego dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia i udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz odpłatnego sporządzenia kopii, wyciągów, odpisów tej dokumentacji. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
 9. wyrażenia zgody na uczestniczenie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych innych osób niż udzielające świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody
 10. składania w sytuacji naruszenia powyższych praw: uwag, wniosków i skarg bezpośrednio do Małgorzata Molenda lub Mariusz Molenda

Pacjentowi małoletniemu przysługują takie same prawa co Pacjentowi pełnoletniemu, z tą różnicą, że informacja o stanie zdrowia małoletniego jest przekazywana rodzicom lub opiekunom i rodzice lub opiekunowie decydują o zgodzie lub odmowie zgody na proponowane zabiegi i badania. W przypadku, gdy małoletni Pacjent ukończył 16 lat, ma prawo do współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji.

Do obowiązków Pacjenta należy:

 1. zapoznanie się z regulaminem Qi-med,
 2. przestrzeganie ładu i porządku na terenie Qi-med,
 3. przedstawienie aktualnego stanu zdrowia, informowanie fizjoterapeuty o aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do rehabilitacji (informacje, które pacjent musi podać przed zabiegiem: ciąża, rozrusznik serca, kardiowerter/defibrylator serca, hemofilia, wkładka domaciczna, leczenie onkologiczne, menstruacja, leki, inne terapie lub leczenie, które może mieć wpływ na postępowanie podczas zabiegu lub być ewentualnym przeciwwskazaniem do przeprowadzenia zabiegu).
 4. natychmiastowe zgłaszanie fizjoterapeucie wszelkich dolegliwości i bólu pojawiających się podczas zabiegu,
 5. nieprzeciążanie organizmu wysiłkiem fizycznym podczas terapii i 1-2 tygodni od jej zakończenia.

Ogólne informacje na temat zabiegów oferowanych przez Qi-med § 7

 1. Większość zabiegów oferowanych przez Qi-med wymaga rozebrania się jedynie do bielizny. Niektóre zabiegi jednak wymagają usunięcia wybranych części bielizny. Pacjent jest informowany o celu przeprowadzenia takiego zabiegu i może nie wyrazić zgody na taki zabieg lub przerwać go w dowolnym momencie.
 2. Po przeprowadzonej terapii mogą wystąpić u Pacjenta następujące reakcje organizmu: ból miejscowy, obolałość, która jest zbliżona do ?zakwasów? pojawiających się po treningu, senność, ból głowy, zwiększona diureza, rozwolnienie, katar, reakcja alergiczna, wysypka, zwiększona lub zmniejszona witalność, objawy grypowe, zwiększony lub zmniejszony apetyt. Są to naturalne zjawiska związane z procesem powrotu organizmu do pierwotnej równowagi, czyli zdrowia. Najczęściej tego typu reakcja utrzymuje się do trzech dni po zabiegu.
 3. W przypadku zabiegu polegającego na nakłuciu skóry może u Pacjenta pojawić się: siniak (krwiak), zaczerwienienie, stan zapalny, zmiany czucia w miejscu wkucia. Wszystkie te zmiany są jednak odwracalne i po paru dniach znikają.
 4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek reakcji organizmu, Pacjent może zadzwonić do prowadzącego terapeuty by skonsultować niepokojące objawy, występujące po zabiegu.

Przetwarzanie danych osobowych § 8

Dane osobowe podane przez Pacjenta w związku z zamiarem skorzystania z usług i korzystaniem usług świadczonych przez Qi-med objęte są tajemnicą. Dane służą do zebrania informacji koniecznych do podjęcia właściwej decyzji dotyczącej rodzaju i liczby zabiegów, czasu ich trwania oraz ich kolejności. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Pacjentów zawiera załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, który jest jego integralną częścią.

Kontakt

Qi-med.com
Rzepakowa 4d/2
40-547 Katowice
NIP 849 146 66 85

kontakt

  Masz pytania? Napisz do nas


  Jak do nas trafić?

  Lokal znajduje się na osiedlu „Nowy Brynów” Ul. Rzepakowa 4 klatka D lokal 2. Osiedla posiada dwa wejścia, do gabinetu szybciej poprowadzi wejście od strony Żabki. Wejście na osiedle wiedzie przez furtkę osiedlową, gdzie znajduje się domofon. Na domofonie należy wybrać klatkę D i nr mieszkania 2 (402 „Dzwonek”) lub zadzwonić na ochronę w razie problemu.

  Przy wjeździe samochodem należy wybrać na domofonie przycisk „ochrona” i poprosić o otwarcie bramy/podniesienie szlabanu (taka sama procedura przy wyjeździe z osiedla). Następnie należy kierować się w stronę parkingu, który znajduje się pod linią wysokiego napięcia, tam znajdują się dwa miejsca parkingowe oznaczone napisem „Qi-med.com parking dla pacjentów”. W pobliżu miejsc parkingowych znajduje się wejście do lokalu – jest usytuowane od strony ogrodu, a nie od strony klatki. Wejście furtką ogrodową w stronę drzwi wejściowych lokalu.

  Po prawej stronie drzwi lokalu jest dzwonek do drzwi, na który należy nacisnąć i czekać aż drzwi się otworzą. Osoby dojeżdżające komunikacją miejską – Lokal znajduje się 400 metrów od Centrum Przesiadkowego Brynów.

  Nasza lokalizacja