Regulamin

Szanowny Pacjencie!

Niniejszy regulamin został przygotowany z myślą o Tobie. Zaznajamiając Cię z nim pragniemy zapewnić Tobie poczucie bezpieczeństwa podczas pobytu w QI-MED. Chcemy uczynić wszystko, aby Twoja satysfakcja ze świadczonych przez naszą placówkę usług medycznych była najwyższa.

Regulamin porządkowy QI-MED.

Postanowienia ogólne § 1

Regulamin porządkowy określa:

 1. Podstawowe zadania Qi-med,
 2. Przebieg procesu udzielania świadczeń medycznych,
 3. Rejestrację pacjentów,
 4. Opłaty za zabiegi,
 5. Prawa i obowiązki Pacjenta,
 6. Ogólne informacje na temat zabiegów oferowanych przez Qi-med,
 7. Przetwarzanie danych osobowych.

Podstawowe zadania Qi-med § 2

 1. Qi-med jest prywatnym ośrodkiem zajmującym się medycyną chińską oraz fizjoterapią.
 2. Do zadań z zakresu fizjoterapii należy wykonywanie zabiegów leczniczych z zakresu m.in.: osteopatii, kinezyterapii, fizykoterapii, masażu, zaopatrzenia ortopedycznego oraz prowadzenie działalności fizjoprofilaktycznej czyli popularyzowanie zachowań prozdrowotnych w celu zapobiegania niepełnosprawności osób w różnym wieku.
 3. Do zadań z zakresu medycyny chińskiej należy wykonywanie m. in. następujących zabiegów: akupunktury, poradnictwa żywieniowego, fitoterapii, masażu.

Przebieg procesu udzielania świadczeń § 3

 1. Qi-med organizuje proces udzielania świadczeń w sposób zapewniający Pacjentom najbardziej dogodną formę korzystania ze świadczeń.
 2. Pacjent zgłaszający się do Qi-med zobowiązany jest do przedstawienia aktualnego stanu zdrowia oraz ewentualnego okazania posiadanej dokumentacji medycznej.
 3. Fizjoterapeuta na podstawi przeprowadzonego wywiadu, badania Pacjenta, a także na podstawie przedstawionej dokumentacji medycznej, proponuje rodzaj zabiegów i czas trwania terapii.
 4. Decyzję o liczbie zabiegów, czasie ich trwania oraz kolejności podejmuje fizjoterapeuta. Fizjoterapeuta może również dokonać zmian w programie zabiegów dla danego Pacjenta, przy czym o wszelkich zmianach szczegółowo informuje Pacjenta.
 5. Zabiegi mogą zostać wykonane wyłącznie po uprzednim wyrażeniu przez Pacjenta (opiekuna prawnego) zgody na proponowany zabieg.
 6. Pacjent wyrażający zgodę deklaruje pełną zdolność fizyczną i zdrowotną do korzystania z tego typu zabiegów.
 7. Zgoda Pacjenta uzasadnia przyjęcie przez niego pełnej odpowiedzialności za stan swojego zdrowia i przeprowadzone zabiegi oraz ich wszelkie następstwa.

Rejestracja pacjentów § 4

 1. Rejestracja Pacjentów odbywa się w następujący sposób: telefonicznie, osobiście podczas wizyty, za pomocą strony internetowej: www.qi-med.com, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji pierwszej usługi.
 2. Usługi będą udzielane w terminie uzgodnionym z Pacjentem.
 3. W przypadku gdy Pacjent nie może stawić się w ustalonym terminie lub gdy zrezygnował ze świadczenia, obowiązany jest powiadomić o tym Qi-med, nie później niż 24h przed planowaną wizytą w każdy dostępny sposób (sms, telefon, email, odwołanie wizyty w systemie). Uwaga! Wiadomości SMS z rezygnacją wizyty należy wysyłać na numery telefonów podane na stronie www.qi-med.com. Nie należy wysyłać wiadomości na numer systemu, z którego przychodzą przypomnienia o wizycie.
 4. Brak odwołania wizyty w terminie określonym w pkt 3, rodzi po stronie Pacjenta obowiązek uregulowania należności wobec Qi-med, zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.qi-med.com.
 5. Nie otrzymanie przez Pacjenta sms przypominającego o terminie zaplanowanej wizyty, nie zwalnia Go, w przypadku rezygnacji ze świadczenia, z obowiązku odwołania wizyty w sposób określony w pkt 3, a w przypadku nie poinformowania Qi-med o fakcie rezygnacji z zaplanowanej wizyty w sposób określony w pkt 3 niniejszego paragrafu, z ponoszenia kosztów w sposób określony w pkt 4 niniejszego paragrafu.
 6. Nieuregulowanie przez Pacjenta opłaty za nieodwołaną wizytę skutkuje wykreśleniem wszystkich umówionych przez niego wizyt oraz brakiem możliwości umawiania się w przyszłości.
 7. Przerwa między wizytami trwająca dłużej niż rok, rodzi po stronie Pacjenta obowiązek umówienia się ponownie na tzw. pierwszą wizytę.
 8. W przypadku odwołania uczestnictwa w szkoleniu nie później niż 3 dni przed szkoleniem zwracana jest 80% kwoty za warsztat. W przypadku odwołania uczestnictwa w terminie 3 dni przed warsztatem lub późniejszym, bądź w przypadku niepojawienia się na warsztacie bez uprzedniego odwołania uczestnictwa pobierana jest opłata w wysokości 50% należności za szkolenie.

Opłaty za zabiegi § 5

 1. Opłaty za zabiegi odbywają się zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej www.qi-med.com.
 2. Cena za zabiegi wykonywane poza grafikiem wynosi o 50zł wyższa od ceny regularnej.
 3. Forma płatności będzie ustalana z Pacjentem podczas rejestracji.
 4. Po dokonaniu opłaty Pacjent otrzymuje potwierdzenie wpłaty.

Prawa i obowiązki Pacjenta § 6

 1. W czasie korzystania z usług Qi-med Pacjent ma prawo do:
 1. świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej.
 2. życzliwego traktowania, intymności i poszanowania godności osobistej w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 3. wyrażenia zgody na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy udzielenia takiej zgody, po udzieleniu mu odpowiedniej informacji.
 4. przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych.
 5. ochrony i zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących stanu zdrowia, faktów medycznych, rozpoznania, rokowań i leczenia oraz wszelkich innych informacji natury osobistej, również w przypadku śmierci.
 6. wyrażenia zgody na informowanie wskazanych osób o swoim stanie zdrowia.
 7. poznania z nazwiska i imienia osób wykonujących lub uczestniczących przy wykonywaniu świadczeń zdrowotnych oraz ich statusu zawodowego.
 8. osobistego, przez pełnomocnika lub przez przedstawiciela ustawowego dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia i udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz odpłatnego sporządzenia kopii, wyciągów, odpisów tej dokumentacji. Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia.
 9. wyrażenia zgody na uczestniczenie przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych innych osób niż udzielające świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody
 10. składania w sytuacji naruszenia powyższych praw: uwag, wniosków i skarg bezpośrednio do Małgorzata Molenda lub Mariusz Molenda

2. Pacjentowi małoletniemu przysługują takie same prawa co Pacjentowi pełnoletniemu, z tą różnicą, że informacja o stanie zdrowia małoletniego jest przekazywana rodzicom lub opiekunom i rodzice. W przypadku Pacjentów małoletnich to opiekunowie decydują o zgodzie lub odmowie zgody na proponowane zabiegi i badania. Jeżeli małoletni Pacjent ukończył 16 lat, ma prawo do współuczestniczenia w podejmowaniu decyzji.

3. Do obowiązków Pacjenta należy:

 1. zapoznanie się z regulaminem Qi-med,
 2. przestrzeganie ładu i porządku na terenie Qi-med,
 3. przedstawienie aktualnego stanu zdrowia, informowanie fizjoterapeuty o aktualnych i przebytych schorzeniach oraz istniejących przeciwwskazaniach do rehabilitacji (informacje, które pacjent musi podać przed zabiegiem: ciąża, rozrusznik serca, kardiowerter/defibrylator serca, hemofilia, wkładka domaciczna, leczenie onkologiczne,  menstruacja, leki, inne terapie lub leczenie, które może mieć wpływ na postępowanie podczas zabiegu lub być ewentualnym przeciwwskazaniem do przeprowadzenia zabiegu). 
 4. natychmiastowe zgłaszanie fizjoterapeucie wszelkich dolegliwości i bólu pojawiających się podczas zabiegu,
 5. nieprzeciążanie organizmu wysiłkiem fizycznym podczas terapii i 1-2 tygodni od jej zakończenia oraz nawadnianie się w celu poprawy funkcji regeneracyjnej organizmu.

Ogólne informacje na temat zabiegów oferowanych przez Qi-med § 7

 1. Większość zabiegów oferowanych przez Qi-med wymaga rozebrania się jedynie do bielizny. Niektóre zabiegi jednak wymagają usunięcia wybranych części bielizny.  Pacjent jest informowany o celu przeprowadzenia takiego zabiegu i może nie wyrazić zgody na taki zabieg lub przerwać go w dowolnym momencie.
 2. Po przeprowadzonej terapii mogą wystąpić u Pacjenta następujące reakcje organizmu: ból miejscowy, obolałość, która jest zbliżona do „zakwasów” pojawiających się po treningu, senność, ból głowy,  zwiększona diureza, rozwolnienie, katar, reakcja alergiczna, wysypka, zwiększona lub zmniejszona witalność, objawy grypowe,  zwiększony lub zmniejszony apetyt. Są to naturalne zjawiska związane z procesem powrotu organizmu do pierwotnej równowagi, czyli zdrowia. Najczęściej tego typu reakcja utrzymuje się do trzech dni po zabiegu.
 3. W przypadku zabiegu polegającego na nakłuciu skóry może u Pacjenta pojawić się: siniak (krwiak), zaczerwienienie, stan zapalny, zmiany czucia w miejscu wkucia. Wszystkie te zmiany są jednak odwracalne i po paru dniach znikają. Zabieg termopunktury (moksy), który polega na podgrzaniu punktu może w przypadku bardzo wrażliwej skóry spowodować oparzenie.
 4. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek reakcji organizmu, Pacjent może zadzwonić do prowadzącego terapeuty by skonsultować niepokojące objawy, występujące po zabiegu.

Przetwarzanie danych osobowych § 8

 1. Dane osobowe podane przez Pacjenta w związku z zamiarem skorzystania z usług i korzystaniem usług świadczonych przez Qi-med objęte są tajemnicą. Dane służą do zebrania informacji koniecznych do podjęcia właściwej decyzji dotyczącej rodzaju i liczby zabiegów, czasu ich trwania oraz ich kolejności.
 2. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Małgorzata Molenda ul. Rzepakowa 4D,  lok. 2, 40-547 Katowice, e-mail: kontakt@qi-med.com. Administrator stosuje wszystkie niezbędne środki organizacyjne i techniczne zapewniające poufność, integralność i dostępność Państwa danych.
 3. Pacjent ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych. Pacjentowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach zdrowotnych wynikających z prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej, w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej i sprawozdawczości w zakresie zdrowia publicznego.
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania usługi medycznej.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Pacjentów w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest to niezbędne dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.
 7. Posiadane dane osobowe są zabezpieczane przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Dostęp do dokumentacji zawierającej dane osobowe posiadają tylko uprawnione osoby i tylko w niezbędnym zakresie.
 8. Odbiorcami danych osobowych są osoby upoważnione przez Pacjenta do dostępu do jego dokumentacji medycznej. Dane osobowe Pacjenta mogą także zostać udostępnione zgodnie z zakresem wskazanym w art. 26 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta:

– podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych;

– organom władzy publicznej, w tym Rzecznikowi Praw Pacjenta, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności nadzoru i kontroli;

– podmiotom, o których mowa w art. 119 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia;

– upoważnionym przez podmiot, o którym mowa w art. 121 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, osobom wykonującym zawód medyczny, w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą;

– ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, sądom, w tym sądom dyscyplinarnym, prokuraturom, lekarzom sądowym i rzecznikom odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem;

– uprawnionym na mocy odrębnych ustaw organom i instytucjom, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek;

– organom rentowym oraz zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem;

– podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;

– zakładom ubezpieczeń, za zgodą pacjenta;

– komisjom lekarskim podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wojskowym komisjom lekarskim oraz komisjom lekarskim Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencji Wywiadu, podległym Szefom właściwych Agencji;

– osobom wykonującym zawód medyczny, w związku z prowadzeniem procedury oceniającej podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o akredytacji w ochronie zdrowia albo procedury uzyskiwania innych certyfikatów jakości, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia;

– wojewódzkiej komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, o której mowa w art. 67e ust. 1 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w zakresie prowadzonego postępowania;

– spadkobiercom w zakresie prowadzonego postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;

– osobom wykonującym czynności kontrolne na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia.

9. Dane osobowe Pacjentów nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

10.  Administrator nie będzie stosował wobec Pacjentów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 11. Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:

– dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która będzie przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,

– dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która będzie przechowywana przez okres 22 lat.

12.  Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, po upływie wskazanych okresów Administrator zniszczy dokumentację (usuwa dane w formie elektronicznej) w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta.

13. Teren Qi-med  (poczekalnia oraz teren przed lokalem) objęty jest własnym monitoringiem (kamery), którego jednym i wyłącznym celem jest zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa. Dane wynikające z monitoringu nie są udostępniane podmiotom zewnętrznym i są przechowywane do 5 dni.

Przepisy porządkowe § 9

 1. Każdy Pacjent korzystający z usług Qi-med zobowiązany jest do przestrzegania zapisów wynikających z niniejszego Regulaminu, z uwzględnieniem późniejszych zmian jego treści, które nastąpiły po dniu złożenia oświadczenia.
 2. Każdy Pacjent korzystający z usług Qi-med rejestrując wizytę jednocześnie składa oświadczenie, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego treść.
 3. Każdorazowo aktualny i ujednolicony tekst Regulaminu, obejmujący wszelkie dotychczasowe zmiany jego treści, dostępny jest m.in. na stronie https://qi-med.com/regulamin/ oraz w Recepcji.
 4. Każdy Pacjent korzystający z usług Qi-med zobowiązany jest do przestrzegania zasad porządkowych obowiązujących w gabinecie, a niewynikających bezpośrednio z treści Regulaminu, w szczególności umieszczonych na tablicach informacyjnych, na drzwiach wejściowych, w Recepcji, przekazywanych ustnie przez pracowników Qi-med.
 5. Na terenie Qi-med istnieje bezwzględny zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania środków odurzających.
 6. Pacjenci przebywający na terenie Qi-med zobowiązani są do poszanowania mienia będącego własnością Qi-med oraz należącego do innych Pacjentów, jak również do zachowania czystości w pomieszczeniach z których korzystają.
 7. Za zniszczenia i kradzieże mienia, o którym mowa w ust. 5 Pacjenci ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.
 8. Qi-med nie odpowiada za rzeczy będące własnością Pacjentów pozostawione pomieszczeniach Qi-med. Zaleca się pozostawienie wartościowych rzeczy w domu.
 9. Pacjenci Qi-med mogą korzystać z parkingu znajdującego się przy gabinecie w miejscach do tego wyznaczonych z tabliczką: Qi-med.com. Qi-med nie ponosi żadnej odpowiedzialności za parkowanie pojazdu poza wyznaczonymi miejscami.
 10. Osoby nie będące Pacjentami Qi-med nie mogą pozostawiać samochodów na miejscach parkingowych z oznaczeniem: Qi-med.com. Pozostawienie pojazdu w wyznaczonym miejscu przez osoby nie będące Pacjentami Qi-med, będzie się wiązało z obowiązkiem uiszczenia stosownej opłaty na rzecz Qi-med.

Kontakt

Qi-med.com
Rzepakowa 4d/2
40-547 Katowice
NIP 849 146 66 85

kontakt

  Masz pytania? Napisz do nas


  Jak do nas trafić?

  Lokal znajduje się na osiedlu „Nowy Brynów” Ul. Rzepakowa 4 klatka D lokal 2. Osiedle posiada dwie bramy, do gabinetu szybciej poprowadzi brama od strony Żabki i tym wejściem prosimy wjeżdżać samochodem. W celu otwarcia bramy prosimy zadzwonić pod numer 506 209 803. Następnie należy kierować się w stronę parkingu, który znajduje się pod linią wysokiego napięcia, tam znajdują się dwa miejsca parkingowe oznaczone napisem „Qi-med.com parking dla pacjentów”. Pozostałe miejsca są prywatne. W pobliżu miejsc parkingowych znajduje się wejście do lokalu – jest usytuowane od strony ogrodu, a nie od strony klatki. Wejście furtką ogrodową w stronę drzwi wejściowych lokalu.

  W przypadku wejście na osiedle przez furtkę osiedlową, gdzie znajduje się domofon. Na domofonie należy wybrać klatkę D i nr mieszkania 2 ( w tym przypadku to 402 „Dzwonek”) lub zadzwonić 506 209 803 .

  Po prawej stronie drzwi lokalu jest dzwonek do drzwi, na który należy nacisnąć i czekać aż drzwi się otworzą. Osoby dojeżdżające komunikacją miejską – Lokal znajduje się 400 metrów od Centrum Przesiadkowego Brynów.

  Nasza lokalizacja